Provozní podmínky

Provozní podmínky dárcovského portálu www.givenio.org

Tyto Podmínky užívání dárcovského portálu www.givenio.org – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administrací příspěvků mezi provozovatelem dárcovského portálu, kterým je spolek Givenio z.s., se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, a zájemcem o získávání prostředků pro obecně prospěšné účely – dále jako „Příjemce“ a dále vztahy mezi www.givenio.org a poskytovatelem příspěvku MGM Europe s.r.o. – dále jako „Poskytovatel“, jakož konečně i vztahy mezi Příjemcem a Poskytovatelem a Podporovatelem. Poskytovatel poskytuje zprostředkování vztahů medzi obchodními partnery (partnerské e-shopy) a spolkem Givenio.

 

I. Úvodní ustanovení

Spolek Givenio je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti. Pro naplnění svého poslání spolek:

a) podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast občanů na veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny na zapojení celé místní komunity;

b) posiluje schopnosti organizací neziskového sektoru přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto organizace působí;

c) slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali zodpovědnými členy komunit, v nichž působí;

V rámci naplňování shora uvedeného poslání spolek Givenio provozuje dárcovský portál www.givenio.org, jehož prostřednictvím poskytuje Podporovatelům ucelený přehled o možnostech podpory neziskového sektoru, resp. veřejně prospěšných aktivit, humanitárních, kulturních, ekologických a jiných projektů pořádaných neziskovými organizacemi a umožňuje Podporovatelům poskytovat těmto neziskovým organizacím příspěvky. Spolek Givenio  není podnikatelem dle §2 Obchodního zákoníku.

Příjemce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a spolkem Givenio , jakož i vztahy mezi ním a Podporovatelem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

 

II. Důvěrnost, ochrana osobních údajů 

Spolek Givenio je povinen nakládat s osobními údaji Podporovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Spolek Givenio  vede v dárcovském systému www.givenio.org příjem podporovatele od partnerů anonymně.  V případě, že Podporovatel udělí spolku Givenio  souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem dalšího informování o dárcovském portálu, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o dárce, zavazuje se spolek Givenio  užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, Pokud je takový souhlas Podporovatelem udělen, zahrnuje i souhlas s poskytnutím osobních údajů Podporovatele ve stejném rozsahu a za shodným účelem Příjemci označenému Podporovatelem v souvislosti s poskytnutým přípěvkem. Souhlas je poskytnut až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla spolku Givenio anebo e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V takovém případě spolek Givenio  bez prodlení vyrozumí o zrušení souhlasu i dotčeného Příjemce. Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Podporovatelem spolku Givenio  v průběhu poskytování příspěvku jsou důvěrné. Spolek Givenio  se zavazuje zpracovávat osobní údaje Podporovatele pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Příjemcem. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám. Podporovatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Podporovatel má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů). Za ochranu a zpracování osobních údajů poskytnutých Příjemci odpovídá tento sám.

 

III. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

 Poskytování příspěvků

Spolek Givenio vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím dárcovského portálu pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s konkrétním Příjemcem zajistí přijetí příspěvku na registrační účet veden v dárcovském systému www.givenio.org a jeho převod, to vše na účet konkrétního Příjemce. E-shopy neposkytují příspěvek napřímo, nýbrž prostřednictvím reklamních sítí, které mají osobní smlouvu s Poskytovatelem (tzv. affiliate partner). Poskytovatel pak převede příspěvek na spolek Givenio .

Jedná se zejména o následující způsob poskytování příspěvků:

 

    - poskytnutí procenta z nákupu zákazníků v e-shopech

    - poskytnutí pevné částky z uskutečněné akce - napr. vyplnění formuláře

 

Technické podmínky a výpočet procenta z nákupu

 

Aby byl příspěvek řádně evidován, podporovatel: 

    - musí mít povoleno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči

    - musí si na www.givenio.org vybrat organizaci, které má být příspěvek přiřazen

    - musí kliknout na partnerský e-shop a uskutečnit nákup

 

U většiny e-shopů se jako základ pro vypočítání procenta z nákupu používá cena objednávky bez DPH. Do výpočtu se také nepočítá cena dopravy nebo věrnostních kreditů, pakliže jejich použití daný obchod umožňuje.

 

Poskytovatel převede príspěvek na registrační účet veden v dárcovském systému www.givenio.org  po přijetí platby od e-shopů. Zpravidla po uplynutí zákonné doby na vrácení zboží, nebo podle podmínek e-shopu.

 

Nakládání s příspěvky a převod příspěvků 

Spolek Givenio  sdružuje příspěvky na účtu v dárcovském portálu www.givenio.org. Příjemce může požádat o převod prostředků, jakmile dosáhne úroveň více než 100 € (2.600.-Kč.) Příjemce požádá o vyplacení príspěvků prostřednictvím dárcovského systému www.givenio.org. Spolek Givenio  se zavazuje přijatý příspěvek převést na účet Příjemce v termínu 25.-31. kalendářního dne daného měsíce, ve kterém byla žádost odeslána, pokud byla přijata do 25.dne daného měsíce. Žádosti přijaté po 25.dni měsíce budou vyplaceny v následujícím měsíci.

Spolek Givenio  nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Podporovatele či Příjemce.

  

IV. Úhrada nákladů portálu

Spolek Givenio  je oprávněn strhnout z příspěvku částku 10% která je určena na provoz dárcovského portálu www.givenio.org a v souvislosti s přijetím, zpravováním a zasláním příspěvku.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.givenio.org. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2017. Spolek Givenio  je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách www.givenio.org, pokud není ze strany Spolku Givenio stanoveno jinak.