STATUT GRANTU

 

I. Všeobecná ustanovení

1. Givenio, z.s., se sídlem: Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3,  IČO: 054 38 021 (dále jen „Givenio“) vydává tento statut Grantu.

2.Souhlas s tímto statutem je podmínkou přihlášení projektu do Grantu.  Givenio si v případě porušení ustanovení tohoto statutu vyhrazuje právo vyloučit přihlášený projekt z Grantu.

3. Souhlasem s tímto statutem potvrzujete, že jste si jej řádně přečetli, rozumíte jeho ustanovením a budete jej dodržovat. 

 

II. Podmínky přihlášení projektu/aktivity

1. Oprávněnými subjekty k přihlášení projektu do Grantu jsou pouze :
a) nevládní organizace poskytující všeobecně prospěšné služby, konkrétně občanská sdružení, neziskové organizace a neinvestiční fondy
b) mateřské, základní a střední školy,
c) města, obce, vyšší územní celky
(pro každou z výše uvedených organizací dále platí jen označení „oprávněný subjekt“).

2. Přihlášení projektu je možné pouze v případě, splňuje-li projekt následující kritéria:
a) projekt se uskutečňuje na regionální nebo lokální úrovni na území České republiky;
b) projekt je z oblasti aktivit:

  • vzdělávání
  • sportu
  • zdraví
  • zvířat
  • kultury
  • městských a obecních komunit

c) přihlašovací formulář (dále jen „formulář“) musí být vyplněný úplně, v českém jazyce a v časovém období od 12.3.2018 do 30.4.2018. Při vyplňování formuláře je nutné uvést přesné a pravdivé informace. Na ověření správnosti údajů vyplněných ve formuláři bude na emailovou adresu uvedenou ve formuláři zaslán automatický email s výzvou k potvrzení správnosti vyplněných údajů. Projekt eviduje Givenio jako přihlášený až potom, co  přihlašovatel potvrdí správnost vyplněných údajů kliknutím na tlačítko „Údaje jsou správné“. O registraci projektu jako přihlášeného bude přihlašovateli doručen automatický email. Přihlašovatel, který projekt oprávněného subjektu přihlašuje, je povinen zabezpečit, aby bylo telefonní číslo a e-mailová adresa zadané ve formuláři (dále jen „kontaktní údaje“) aktuální, a aby bylo možné přihlašovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů. Za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v přihlašovacím formuláři zodpovídá v plném rozsahu přihlašovatel, který projekt přihlásil;
d) zaregistrované organizace v dárcovském portálu Givenio jsou zařazeny do Grantu automaticky;
e) přihlášením projektu přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněný projekt přihlásit do Grantu, nebo že má souhlas osoby oprávněné konat za oprávněný subjekt k přihlášení projektu do Grantu;
f) nahráním fotografie, videa či jiné formy dokumentace (dále len „dokumentační materiál“) přihlašovatel prohlašuje, že použití dokumentačního materiálu na prezentaci přihlášeného projektu nezasahuje do práv třetích osob, že je nositelem všech majetkových autorských práv na nahrávání dokumentačního materiálu nebo má souhlas majitele těchto práv na jeho použití v souvislosti s prezentováním přihlášeného projektu v rámci Grantu. V případě, že se toto prohlášení přihlašovatele prokáže jako nepravdivé, přihlašovatel se zavazuje nahradit Giveniu veškeré náklady které mu v souvislosti s nahráním dokumentačního materiálu vznikly. 

3. V případe, že Givenio zjistí, že:
a) přihlášený projekt nesplňuje podmínky stanovené v statutu Grantu a/ nebo
b) přihlašovatel uvedl ve formuláři nepravdivé informace a/ nebo
c) činnost nebo vyjádření oprávněné osoby, jejíž projekt byl přihlášený, jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy,
Givenio si vyhrazuje právo vyloučit přihlášený projekt, přičemž vyloučení není povinné oznámit přihlašovateli. 

4. Givenio je oprávněné zveřejnit infrormace a dokumentační materiál přihlášeného projektu v případě, že informuje o Grantu.

 

III. Kritéria hodnocení

1. Všechny projekty/organizace zaregistrované/přihlášené v dárcovském portálu Givenio postupují do veřejného hlasování.

2. Hlasování veřejnosti o výběru vítězného projektu, který získá finanční dar ve výši  20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) v rámci Grantu, probíhá v období od 1.5.2018 do 31.5.2018.

3. Jako veřejnost mohou platně hlasovat registrovaní uživatelé prostřednictvím "darovacího tlačítka", které si  přidají do svého prohlížeče v počítači. V darovacím tlačítku si hlasující vybere organizaci/projekt a zadá svou e-mailovou adresu. 

4. Jako veřejnost může každá osoba hlasovat pouze jednou. Další hlas takové osoby je neplatný a Givenio je oprávněno každý další hlas stejné osoby odebrat. 

5. Givenio si vyhrazuje právo nezapočítat hlas osoby, která v hlasovacím formuláři uvedla nesprávné, případně jasně nepravdivé údaje.

6. Průběžné výsledky hlasování bude Givenio zveřejňovat na stránce dárcovského portálu každé pondělí. Konečné výsledky veřejného hlasování zveřejní 4.6.2018. 

7. Projekt, který získal ve veřejném hlasovaní nejvyšší počet hlasů, získá od Givenio finanční dar 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých). Finanční dar je poskytnut oprávněnému subjektu, který projekt přihlásil. Finanční dar poskytne Givenio na základě smlouvy uzavřené s oprávněným subjektem a bude mu vyplacen na bankovní účet do 30.6.2018.

8. V případě, že oprávněný subjekt, jehož projekt zvítězil v hlasovaní, neposkytne Giveniu potřebnou součinnost ve lhůtě 5 (pěti) dní od oznámení o výsledku hlasování, ztrácí na finanční dar nárok a Givenio je oprávněno poskytnout finanční dar projektu, který získal druhý nejvyšší počet hlasů. V případě, že oprávněná osoba, jejíž projekt zvítězil v hlasovaní, odmítne finanční dar, ztrácí nárok na finanční podporu a Givenio je oprávněno poskytnout finanční dar projektu, který získal druhý nejvyšší počet hlasů. V případě, že se Giveniu nepodaří s oprávněnou osobou, jejíž projekt zvítězil v hlasovaní, zkontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, které přihlašovatel projektu uvedl ve formuláři, oprávněná osoba ztrácí nárok na finanční dar a Givenio je oprávněno poskytnout finanční dar projektu, který získal druhý nejvyšší počet hlasů.

9. Oprávněný subjekt, jehož projekt získal finanční dar, sa zavazuje:
a) zrealizovat projekt v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019,
c) předložit Giveniu fotodokumentaci realizace projektu a/nebo video realizace projektu a/nebo jinou vhodnou formou (dále jen „dokumentace“) . Předložením dokumentace Giveniu ve zvolené formě předkladatel dokumentace prohlašuje, že její použití na prezentaci vítězného projektu nezasahuje do práv třetích osob, že je nositelem všech majetkových autorských práv k dokumentaci nebo má souhlas majitele těchto práv na jejich použití v souvislosti s prezentováním vítězného projektu v rámci Grantu. V případě, že se toto prohlášení předkladatele prokáže jako nepravdivé, předkladatel se zavazuje nahradit Giveniu všechny náklady, které mu v souvislosti s použitím dokumentace na prezentaci projektu vznikly. 

10. Givenio je oprávněné zveřejnit informace a dokumentaci vítězného projektu, který získal finanční dar z Grantu, a to v případě, že informuje o Grantu.

11. Givenio poskytne třem osobám, které hlasovaly ve veřejném hlasovaní,  poukázku v hodnotě 2 000 Kč na nákup v partnerských e-shopech. Osoby vylosujeme náhodným výběrem dne 4.6.2018. Givenio odevzdá dárkové poukazy prostřednictvím e-mailu.IV. Ochrana osobních údajů

1. Přihlašovatel v smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů uděluje Giveniu souhlas se zpracování svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených ve formuláři na účel přihlášení oprávněného subjektu do dárcovského portálu Givenio a vyhodnocení tohoto projektu. 

2. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, minimálně však na období trvání projektu.

3. Přihlašovatel bere na vědomí, že má právo na informace o tom, zda jsou jeho údaje zpracované, o zdroji, z kterého byly údaje získány, a další práva uvedené v zákoně o ochraně osobních údajů. Zároveň prohlašuje, že údaje, které organizátorovi soutěže poskytl, jsou pravdivé a údaje třetích osob, které poskytl Giveniu, poskytl oprávněně se souhlasem této osoby.

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento statut nabývá platnosti  dne 22.2.2018.

2. Givenio si vyhrazuje právo v průběhu Grantu tento statut měnit, trvání programu prodloužit nebo předčasně ukončit. Změna statutu je účinná jejím zveřejněním přímo ve statutu. Přihlášením projektu do soutěže se přihlašovatel a oprávněný subjekt zavazují tento statut v plném rozsahu dodržovat.