O nás

Občianske združenie pre dobrú vec je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba slúžiaci výhradne všeobecne prospešným cieľom. Poslaním je podporovať a posilňovať aktívnu účasť verejnosti na rozvoji demokratickej spoločnosti. Pre naplnenie svojho poslania Občianske združenie pre dobrú vec:

a) podporuje partnerské vzťahy medzi verejným, súkromným a neziskovým sektorom, účasť občanov na verejnom dianí a taktiež prístup k riešeniu miestnych problémov, ktoré sú založené na zapojení celej miestnej komunity;

b) posilňuje schopnosti organizácií neziskového sektora prispievať k zlepšovaniu života komunít, v ktorých tieto organizácie pôsobia;

c) slúži filantropickým potrebám firemných a individuálnych darcov tak,  aby sa títo darcovia stali zodpovednými členmi komunít, v ktorých pôsobí;

 

V rámci napĺňania zhora uvedeného poslania Občianske združenie pre dobrú vec prevádzkuje darcovský portál Givenio.org, prostredníctvom ktorého poskytuje Podporovateľom ucelený prehľad o možnostiach podpory neziskového sektora, resp. verejnoprospešných aktivít, humanitárnych, kultúrnych, ekologických a iných projektov organizovaných neziskovými organizáciami a umožňuje Podporovateľom poskytovať týmto neziskovým organizáciám príspevky. Občianske združenie pre dobrú vec nie je podnikateľom podľa § 2 Obchodného zákonníka.